Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie, kontakty

Samosprávny kraj :    Trenčiansky 
 Okres:                          Ilava
 Región:                       Vláraváh, Biele Karpaty

Počet obyvateľov:      1513

 Starosta:                      Ing. Martin Rác
 Tel:                               042 / 449 31 34
 Fax:                              042 / 449 32 25
 Email:                          starosta@bolesov.eu
                                       obecbolesov@stonline.sk
                                       podatelna@bolesov.eu
                                       info@bolesov.eu
                                       bolesov@bolesov.eu

 

Korešpondenčná adresa:                      

                                      Obec Bolešov
                                      Bolešov 78
                                      018 53 Bolešov

IČO:                              00317080
DIČO:                           2020610867

 

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s.
                                     č.ú.: 447 915 5001/5600 (základný bežný účet)
                                     IBAN: SK12 5600 0000 0044 7915 5001 

oficiálna webová stránka obce :   www.bolesov.eu

 

 


 

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie a opis organizačnej štruktúry 

Spôsob zriadenia obce

Obec Bolešov bola zriadená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. v dňoch 23. a 24.11.1990.

 

Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71),
 • zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona),
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti. 

 

Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Bolešov sú obecné zastupisteľstvo a starosta obce. 

Obecné zastupisteľstvo obce Bolešov je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie štyroch rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Zloženie obecného zastupiteľstva: 

 • Hanák Vladimír,
 • Kňažek Michal,
 • Kobelová Iveta, 
 • Opatík Ľuboš, 
 • Petrušková Jolana, Mgr.,
 • Suchánková Daniela, Ing.,
 • Šimončíková Jana, Mgr..

Starosta obce Bolešov je predstaviteľom a najvyšším výkonným  orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na štyri roky. 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány:

 • komisie obecného zastupiteľstva, a to: 
 • komisia pre školstvo, kultúru a šport,
 • stavebná komisia,
 • finančná komisia, komisia sociálnych vecí a verejného poriadku,
 • komisia Zboru pre občianské záležitosti,
 • komisia na ochranu verejného záujmu.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Bolešov, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce. 

 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

Miesto, kde informácie možnos získať: Obecný úrad, podateľňa

Čas: v úraných hodinách obecného úradu v Bolešove,

Spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou

 

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní:

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

 1. poštou na adresu obce: Obec Bolešov, Bolešov 78, 018 53 Bolešov,
 2. osobne v podateľni obecného úradu v úradných hodinách.

Obec Bolešov postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou. 

 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní, ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

 1. poštou na adresu obce: Obec Bolešov, Bolešov 78, 018 53 Bolešov,
 2. v podateľni obecného úradu: Obec Bolešov, Bolešov 78, 018 53 Bolešov.

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka