Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

Ing. Martin Rác

starosta Ing. Matrin Rác

 

Kontakt:  

email:           starosta@bolesov.eu 

 
Tel.:              042/4493134  
Mob.:            0907/630317  
 

                      Obec Bolešov

                      Bolešov 78  
                      018 53 Bolešov 

 

 

Životopis: 

   
Narodený:   20.9.1979
   
Vzdelanie:   1993-1997 Gymnázium Dubnica nad Váhom
                       1998-2003 Slovenská poľnohospodárska univerzita
   
Kariéra:       2003-2005 Poľnohospodárske družstvo Bolešov
                       2005-2006 Landscape restoration Dublin
                       2006-2010 Pekná záhrada spol. s.r.o
                       2010-        starosta 
   
Stav:              ženatý, 3 deti

 

 

Poslanie a kompetencie starostu

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia, je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie starostu je 4 roky.
Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

 

Pôsobnosť starostu:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, 
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
  • je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch,
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše,
  • môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu ak poruší nariadenie, ak neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest, ak nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka