Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Ing. Dáša Knápková

Kontakt:

tel. číslo:       042/449 31 34 

 

                       Obecný úrad Bolešov

                       Bolešov 78

                       018 53 Bolešov

 

Hlavný kontrolór obce je zvolený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

  • poslanca,
  • starostu,
  • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
  • iného zamestnanca obce.

 

Vypracúva odborné stanoviská:

  • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom,
  • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

 

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

• vzdaním sa funkcie,
• odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení,
• uplynutím funkčného obdobia.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka