Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronické služby

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci, čiže aj obcou Bolešov. Elektronickou komunikáciou sa rozumie zasielanie elektronických podaní a doručovanie elektronických dokumentov. Tento spôsob komunikácie umožňuje nahradiť súčasnú komunikáciu v listinnej podobe. Elektronická komunikácia prebieha na www.slovensko.sk .

Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.

Cez službu všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

Na prehliadanie súborov pod Windows so ZEP-om (koncovka súboru XZEP) treba stiahnut a nainštalovať Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.4) zo stránky www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. Je potrebné najskôr stiahnuť celý balík  vo formáte ZIP z www.slovensko.sk/static/zep/apps/Verzie_4_32-bit_.NET_aplikacii_pre_ZEP.zip . Po rozbalení treba spustiť a nainštalovať  program DSuite.eIDAS.x86.sk-sk .


Ak Vám do elektronickej schránky príde nofikačná doručenka treba postupovať podľa návodu v bode 9 na stránke www.slovensko.sk/sk/faq/faq-podania/#do alebo si môžete pozrieť video s návodom (Video č. 10 - Potvrdenie prijatia úradného rozhodnutia) na https://www.youtube.com/watch?v=WyJAr1ZRIsE


Všetky videá od Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) nájdete na www.youtube.com/channel/UCNnbeWKUGK-WfsPyuGW3oyw .

 

Daň z nehuteľností

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

LEGISLATÍVA:

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce č. 6/2017

Elektronický formulár:

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=275180

 

Daň za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

LEGISLATÍVA:

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce č. 6/2017

Elektronický formulár:

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=275170

 

Daň za predajné automaty 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

LEGISLATÍVA:

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce č. 6/2017

Elektronický formulár:

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=275179

 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, platiteľ dane oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

LEGISLATÍVA:

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce č. 6/2017

Elektronický formulár:

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=275182

 

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Oznámením poplatník plní povinnosť oznámiť správcovi dane v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti. Lehota na oznámenie je do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

LEGISLATÍVA:

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce č. 6/2017

 

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Elektronický formulár:

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=276088

 

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, množstvový zber

Elektronický formulár:

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=276089

 

 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka